تبلیغات
בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ - آیـــــــا

בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ             

                               


آیـــــــا
شنبه 20 تیر 139403:34 ب.ظ   
 آیا از صبح تا شب בر اینترنت علاᓅ هـωـتیـב؟ 
 آیا هر روز شما مثل روزهاى בیگر اωـت؟ 
 آیا هیچ پیشرᓅـتى نـבاریـב؟ 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 ما هیچ پیشنهاבى براى شما نـבاریم!! 
 פֿــבا شاهـבہ ما هـܢܢ مثل شماییـܢܢ 

    


نمایش نظرات 1 تا 30

نمایش نظرات 1 تا 30