تبلیغات
בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ - عنواטּ تشریـᓅ برבטּ گل بچینـטּ

בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ             

                               


عنواטּ تشریـᓅ برבטּ گل بچینـטּ
سه شنبه 23 تیر 139408:10 ب.ظ   
 
اسمتو بنویـ๛ ببیـטּ چـہ جملـہ ای میشـہ  
  
 A: نعمت פֿــבا 
   
 B: عشـᓆـِ همـہ 
  
  C: معصوܢܢ 
   
 D: با استعـבاב 
   
 E: פֿـوب اما شڪننـבه
   
 F: اـפـساسی برای בیگراטּ  
  
 G: منطـᓆـی  
  
 H: آراܢܢ 
آیکونهای زیباسازMiss Rozaآیکونهای زیباساز
   
 I: موבب 
   
 J: لذت برבنی از زنـבگی 
   
 k:ـᓆـابل عاشـᓆ شـבטּ 
  
 L: با مزہ  
  
 M: عالی  
  
 N: مغرور 
   
 O: ورزشڪار 
   
آیکونهای زیباسازآیکونهای زیباساز
 P: פֿـنـבه رو  
  
 Q: باפـال  
  
 R: غیرᓆـابل پیش بینی 
   
 s; با اפـسا๛ 
   
 T: פֿـالص و פــᓆـیـᓆـی 
   
 U: سوבمنـב و باهوش 
   
 V: عصبانی 
   
 W: بیـפֿـیال 
   
 X: نابغـہ 
   
 Y: لذت برבنی  
  
 Z: פֿـوش مشرب
آیکونهای زیباسازآیکونهای زیباساز