تبلیغات
בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ - خخخخخ

בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ             

                               


خخخخخ
جمعه 9 مرداد 139407:02 ب.ظ   

 با ایـטּ وضع اᓆـتصاבے …… 


.


.


.


 בیگـہ פـالے بـہ آבم میمونه! نـہ والا 

 اפـوالے بـہ آבم میمونه! نـہ ب لا 

هر چـہ میـפֿـواهـב בل تنگت ، 

 ωـــــــــــــــاڪت 

 ڪـωـے בرڪ نـפֿـواهـב ڪـــرב… 

ᓅــבاے چشماتم!مے בونے چرا؟ 

 . 

 . 

 . 

 . 

 چوטּ هر وᓆـت بهش نگاه مے ڪنم פֿـوבم رو توش مے بینم. 

hh2l_11243525_834955146596363_1500192994_n.jpg

رᓅـتم از ایـטּ چشم بنـבایے ڪـہ פֿـارجیا موᓆـع פֿـواب میزنـטּ פֿـریـבم 

 ڪـہ مثلا با آرامش بـפֿـوابم ! 

 هروᓆـت میزنم همش اωـترس בارم یڪے بیاـב پا بزارہ رو شڪمم  

h6ns_11378196_382644598592593_1648196629_n.jpg

 + چیزمو ول ڪטּ ! 

 – פֿـوבت چیزمو ول ڪטּ ! 

 + چیز פֿـوבمـہ ! 

 – نـפֿـیرم ، چیز פֿـوבمـہ ! 

 “ڪشمڪش בو بچـہ موش ωـوωـول تازہ פֿـارج از ڪشور رᓅـتـہ بر ωـر یـہ تیڪـہ پنیــــــر ! 

 اصـטּ مـטּ مونـבم بضیا چرا اینـᓆــב مغزشوטּ انـפـراᓅ בارہ ها؟؟ شوما بگیـב 

http://upload7.ir/images/24951778063460312755.gif


    


نمایش نظرات 1 تا 30

نمایش نظرات 1 تا 30