تبلیغات
בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ - پست ثابتـــــــــ

בنیـــــــاے בـפֿـترونــــــــــہ             

                               


پست ثابتـــــــــ
دوشنبه 18 خرداد 139411:58 ب.ظ   
 سلاممم בخیآ

  چطولید خوبـیـבبـہ בنیاے בـפֿـملونـہ مـטּ خـوش اومـבیـב 

  با تباבل لینڪ مواᓆـم  

  نظـــــــــــــــر یادتون نره میام میجبرانم  

حالاܢܢ صـבاے بلگوتونو بذاریـב تهشو  פـالشو ببریـב

  ᓆـربوלּ مهـــــــربونیاتوלּ 

  تا ابد دوستون دارممم

 بوسسس بای

  اینم لوگوممم اگ פֿـواسیـטּ بگیـטּ  ڪـבشو بتوטּ بـבم 
دنیای دخترونه

    
مریم کــامـــنت()      


نمایش نظرات 1 تا 30

نمایش نظرات 1 تا 30